สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไข) พ.ศ.2561 - 2564 ของ อบจ.รบ. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 และแผนปี 262 ของ อบจ.รบ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่น ULV แบบติดตั้งรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งเจ็ด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

14 พ.ย. 61 เอกสารต่ออายุใบอนุญาตด้านยาประจำปี (คบส)
06 พ.ย. 61 ประชุมประกวดผลการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
04 พ.ย. 61 Template สำหรับ Onepage ข่าวของทุกกลุ่มงาน (ยุทธฯ)
16 พ.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2561 (ยุทธฯ)
01 พ.ย. 61 ฟอร์ม รายงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2562 (สลว)
29 ต.ค. 61 ประชุม SRRT 29 ตุลาคม 2561 (คร)
25 ต.ค. 61 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในกลุ่มเภสัชกรและผู้รับผิดชอบงาน (แพทย์แผนไทย)
25 ต.ค. 61 ข้อมูลยาแผนไทย (แพทย์แผนไทย)
25 ต.ค. 61 ประชุม MCH Board (ส่งเสริม)
25 ต.ค. 61 ประชุม MCH Board (ส่งเสริม)
16 ต.ค. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (ประกัน)
06 พ.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2561 (ยุทธฯ)
08 ต.ค. 61 เอกสารชำระค่าธรรมเนียมฯ สถานพยาบาล 2562 (คบส)
01 ต.ค. 61 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี ปี 2562 (ยุทธฯ)
24 ก.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (ยุทธฯ)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี