สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 รพ.สต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 421-6 จำนวน 1 หลัง สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมิน (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ร่าง ประกาศประกวดสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 รพ.สต.อ่างหิน อ.ปากท่อ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศขายทอดตลาด บ้านพักฯ 2 หลัง รพ.สต.พิกุลทอง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

15 ก.พ. 62 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดราชบุรี ปี 2562 (คบส)
15 ก.พ. 62 โปรแกรมHuntCorrect (ยุทธฯ)
14 ก.พ. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 (ยุทธฯ)
13 ก.พ. 62 คู่มือ แนวทางเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ 43f (คร)
08 ก.พ. 62 ประชุม MCH Board ครั้งที่ 2 ปี 2562 (ส่งเสริม)
12 ก.พ. 62 ประชุม“เสริมสร้าง Health Literacy ด้านแม่และเด็ก การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะโลหิตจาง พัฒนาการ โภชนาการ และการบันทึกข้อมูลแม่แล (ส่งเสริม)
06 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (SP)
04 ก.พ. 62 การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำหรับ รพ./สสอ.ในจังหวัดราชบุรี) (แพทย์แผนไทย)
04 ก.พ. 62 การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำหรับจังหวัดในเขตสุขภาพที่5) (แพทย์แผนไทย)
09 ก.พ. 62 อบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาใน YFHS (ส่งเสริม)
23 ม.ค. 62 แบบสอบทาน ตรวจสอบภายใน ปี2562 (บริหาร)
22 ม.ค. 62 อบรมครู อย.น้อย (คบส)
22 ม.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุม กบห. (ยุทธฯ)
29 ม.ค. 62 เล่มผลงานตรวจราชการ (ยุทธฯ)
14 ม.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ (คร)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี