วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพชั้นนำในเขตสุขภาพที่ ๕ เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ภายในปี ๒๕๖๕

สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 คำสั่งจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้างใหม่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ใบสั่งเสื้อหมอชวนวิ่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 1 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

17 ก.ย. 61 เอกสารชำระค่าธรรมเนียมฯ สถานพยาบาล 2562 (คบส)
07 ก.ย. 61 (ร่าง) PA 62 (SP)
03 ก.ย. 61 แนวทางการตรวจประเมินโรงพยาบาล (คบส)
27 ส.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ระยะ 4 ปี (ยุทธฯ)
20 ส.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (ยุทธฯ)
31 ส.ค. 61 การประชุมรับฟังชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุข (ยุทธฯ)
16 ส.ค. 61 ภาพรับเกียติบัตรการอบรม Cousellimg (ส่งเสริม)
06 ส.ค. 61 สปอตวิทยุโรคไขเลือดออก (คร)
01 ส.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)
31 ก.ค. 61 กำหนดการโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผรไทย (แพทย์แผนไทย)
26 ก.ค. 61 อบรมให้คำปรึกษาวันที่ 3 (ส่งเสริม)
23 ก.ค. 61 อบรมให้คำปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ 24 กค.61 (ส่งเสริม)
19 ก.ค. 61 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
17 ก.ค. 61 ฟอร์ม รายงานผลการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ (ยุทธฯ)
18 ก.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561 (ยุทธฯ)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี