รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท หมอพื้นบ้าน
รายละเอียด ขอส่งข้อมูลหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัดราชบุรี มาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งกลับที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทางโทรสารหมายเลข 0 3232 5225 หรือ Email : ssjnonza@hotmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 4 พ.ค. 2561 09:24:58 บัญชีรายชื่อ หมอพื้นบ้าน.xlsx (99 KB) 152