รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แบบรายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 11 มิ.ย. 2561 15:45:55 รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพระหว่างวันที่ 5 ก.พ.61 - 31 พ.ค.61.xlsx (12 KB) 59
2 11 มิ.ย. 2561 16:38:36 รายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวติดเชื้อเอชไอวี.docx (14 KB) 43