รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แบบฟอร์มอื่นที่อาจเกี่ยวข้องเพื่อขอ EC
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 เม.ย. 2561 10:30:17 64.AF 03-10 การทบทวนโครงร่างวิจัยยื่นขอจริยธรรมไม่เกิน 5 หน้า (2).doc (69 KB) 65
2 25 เม.ย. 2561 10:30:29 65.AF 04-10_แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx (50 KB) 64
3 25 เม.ย. 2561 10:30:43 68.AF 07-10_ เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยอายุตั้งแต่ 7ปี-น้อยกว่า12.docx (52 KB) 45
4 25 เม.ย. 2561 10:31:00 69.AF 08-10_เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.docx (49 KB) 36
5 25 เม.ย. 2561 10:31:16 70.AF 09-10_เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ปกครอง.docx (52 KB) 30
6 25 เม.ย. 2561 10:31:27 84.AF 02-13_ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง(Summary of Changes).docx (47 KB) 37
7 25 เม.ย. 2561 10:31:47 85.AF 03-13_รายงานการทบทวนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง.docx (57 KB) 35
8 25 เม.ย. 2561 10:32:02 88.AF 01-14_แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย -Progress Report Form.docx (50 KB) 43
9 25 เม.ย. 2561 10:32:14 89.AF 01-15_แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ Final Report Form.docx (48 KB) 44
10 25 เม.ย. 2561 10:32:27 92.AF 01-18_แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx (48 KB) 29