รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง แบบฟอร์มของ จนท.-คกก. EC
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 เม.ย. 2561 10:14:12 55.AF 02-07_แบบคัดกรองโครงการวิจัยเพื่อกำหนดวิธีพิจารณา.docx (51 KB) 17
2 25 เม.ย. 2561 10:14:48 56.AF 01-09_แบบประเมินการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา.docx (62 KB) 14
3 25 เม.ย. 2561 10:24:49 58.AF 02-09_Thai_เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม.docx (48 KB) 13
4 25 เม.ย. 2561 10:25:15 59.AF 03-09._แบบประเมินการทบทวนแบบเร็วโดยกรรมการผูทบทวน.docx (69 KB) 12
5 25 เม.ย. 2561 10:25:37 61.AF 04-09_Thai_เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน( Expedited Review).doc (70 KB) 14
6 25 เม.ย. 2561 10:25:54 71.AF 10-10_แจ้งผลพิจารณาExemption.docx (46 KB) 14
7 25 เม.ย. 2561 10:26:07 72.AF 10-10_แจ้งผลพิจารณษExpedite.docx (46 KB) 14
8 25 เม.ย. 2561 10:26:20 73.AF 10-10_แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย fullboard.docx (50 KB) 16
9 25 เม.ย. 2561 10:26:41 74.AF 11-10_แบบประเมินการทบทวนแบบกรรมการเต็มชุด.docx (65 KB) 15
10 25 เม.ย. 2561 10:26:52 76.AF 12-10_เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบ Full board (ภาษาไทย).docx (53 KB) 26
11 25 เม.ย. 2561 10:27:05 87.AF 04-13_หนังสือรับรองเอกสารที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย.docx (26 KB) 13
12 25 เม.ย. 2561 10:27:17 90.AF 01-16_แบบรายงานการเบี่ยงเบนการไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง.docx (47 KB) 11
13 25 เม.ย. 2561 10:27:28 91.AF 01-17_แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบสนอง.docx (45 KB) 10
14 25 เม.ย. 2561 10:27:42 101.SOP 24_AF 01-24 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน.doc.docx (37 KB) 13