รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome)
รายละเอียด วันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 4 เม.ย. 2564 22:20:22 กำหนดการอบรม.pdf (68 KB) 0
2 4 เม.ย. 2564 22:21:12 คู่มือการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2564.rar (5626 KB) 0
3 4 เม.ย. 2564 22:24:35 แบบประเมินคลินิกผู้สูงอายุ.rar (208 KB) 0
4 11 เม.ย. 2564 14:55:18 เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมGeriatric syndrome 7-9 เมย.64.pdf (658 KB) 0