รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 21 เม.ย. 2564 13:51:10 3.1.-1 A-Form_Reg5_PA-KPI_Q2_Y2564-2.xlsx (4712 KB) 0
2 1 เม.ย. 2564 11:07:48 ประธาน : จังหวัดราชบุรีมอบโล่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี.pdf (471 KB) 0
3 7 เม.ย. 2564 08:12:45 สรุปประเด็นสำคัญ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี.pdf (82 KB) 0
4 19 เม.ย. 2564 10:54:07 3.1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 PA/KPI.pdf (1446 KB) 0
5 7 เม.ย. 2564 09:40:48 3.1.1 งบดำเนินงาน.pdf (724 KB) 0
6 7 เม.ย. 2564 13:08:05 3.2.2 งบลงทุน.pdf (241 KB) 0
7 7 เม.ย. 2564 08:11:14 3.3 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนมีนาคม 2564.pdf (3521 KB) 0
8 7 เม.ย. 2564 13:07:52 3.4 การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID - 19.pdf (4027 KB) 0
9 7 เม.ย. 2564 13:11:26 4.4.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ.pdf (1283 KB) 0
10 7 เม.ย. 2564 08:07:29 4.4.3 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก.pdf (1832 KB) 0
11 9 เม.ย. 2564 15:29:13 4.4.3.1 คู่มือโครงการเงินกู้จังหวัด.pdf (635 KB) 0
12 7 เม.ย. 2564 12:16:22 5.1 งบค่าเสื่อม (สสอ.เมือง เปลี่ยนแปลงรายการระดับ 70%).pdf (441 KB) 0
13 1 เม.ย. 2564 11:08:28 6.1 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (91 KB) 0
14 5 เม.ย. 2564 11:11:17 6.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf (406 KB) 0
15 7 เม.ย. 2564 08:04:03 6.3 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (223 KB) 0
16 5 เม.ย. 2564 10:54:11 6.4 ไข้เลือดออก.pdf (177 KB) 0
17 5 เม.ย. 2564 10:57:39 6.5 จดหมายข่าว To Be Number One.pdf (482 KB) 0
18 7 เม.ย. 2564 08:06:59 6.6 สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2564.pdf (995 KB) 0
19 5 เม.ย. 2564 09:17:19 6.7 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.pdf (860 KB) 0
20 7 เม.ย. 2564 12:18:16 วาระการประชุม.pdf (89 KB) 0