รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 รพ.โพธาราม
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 28 มิ.ย. 2561 10:25:57 ปก ตก61 รอบ2.png (909 KB) 69
2 28 มิ.ย. 2561 10:26:13 0 ข้อมูลทั่วไป 20180615.pdf (123 KB) 72
3 28 มิ.ย. 2561 10:26:25 01.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย.pdf (161 KB) 54
4 28 มิ.ย. 2561 10:26:38 01.2-ร้อยละของเด็กอายุ-0-5ปี-มีพัฒนาการสมวัย-และสูงดีสมส่วน-และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ-5-ปี.pdf (121 KB) 48
5 28 มิ.ย. 2561 10:26:52 01.3 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free).pdf (63 KB) 47
6 28 มิ.ย. 2561 10:27:04 01.4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี.pdf (566 KB) 52
7 28 มิ.ย. 2561 10:27:14 01.5 ร้อยละของตำบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์.pdf (99 KB) 48
8 28 มิ.ย. 2561 10:27:25 01.6 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ.pdf (63 KB) 39
9 28 มิ.ย. 2561 10:27:38 01.7 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC).pdf (64 KB) 74
10 28 มิ.ย. 2561 10:27:56 01.8 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี.pdf (60 KB) 41
11 28 มิ.ย. 2561 10:28:07 01.9 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน.pdf (111 KB) 35
12 28 มิ.ย. 2561 10:28:20 01.10 อัตรา DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง DM และ HT.pdf (238 KB) 35
13 2 ก.ค. 2561 14:39:35 01.11 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital - E.pdf (128 KB) 40
14 28 มิ.ย. 2561 10:28:51 02.1 ร้อยละของคลีนิกหมอครอบครัวที่เปิดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster).pdf (437 KB) 84
15 28 มิ.ย. 2561 10:29:12 02.2 แบบสรุปผลการดำเนินงานRDU.pdf (52 KB) 44
16 28 มิ.ย. 2561 10:29:21 02.3 สรุปผลการตรวจราชการ SP แผนไทย61 (รอบ2).pdf (110 KB) 51
17 28 มิ.ย. 2561 10:29:30 02.4 จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด.pdf (165 KB) 36
18 28 มิ.ย. 2561 10:29:42 02.5 (ECS).pdf (67 KB) 34
19 28 มิ.ย. 2561 10:29:55 02.6 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success).pdf (105 KB) 45
20 28 มิ.ย. 2561 10:30:10 03.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความของคนทำงาน (Happinometer).pdf (62 KB) 72
21 28 มิ.ย. 2561 10:30:19 03.2 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม.pdf (52 KB) 31
22 28 มิ.ย. 2561 10:30:31 03.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ PMQA.pdf (98 KB) 32
23 28 มิ.ย. 2561 10:30:40 03.4 HA ขั้น 3.pdf (75 KB) 49
24 28 มิ.ย. 2561 10:30:59 03.5 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว.pdf (104 KB) 48
25 28 มิ.ย. 2561 10:31:27 03.6 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน.pdf (129 KB) 24
26 28 มิ.ย. 2561 10:32:03 9แบบติดตามผลการดำเนินงาน-Smart-Hospital_20180627.pdf (95 KB) 209
27 28 มิ.ย. 2561 10:32:29 99 หลังสุด1 แบบรายงานข้อสั่งการ.pdf (60 KB) 41
28 29 มิ.ย. 2561 16:47:01 กำหนดการ.pdf (72 KB) 57
29 4 ก.ค. 2561 08:02:11 ไฟลนำเสนอตรวจราชการ 2/2561.pdf (4344 KB) 152