รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 24 เม.ย. 2561 10:14:37 สรุปรายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2561.pdf (4107 KB) 103
2 30 เม.ย. 2561 10:46:05 วาระการประชุม.pdf (91 KB) 67
3 30 เม.ย. 2561 10:44:49 ก่อนวาระการประชุม กลุ่มงานทันต.pdf (297 KB) 43
4 1 พ.ค. 2561 15:37:39 3.1รายงานความก้าวหน้างบประมาณเข้าคปสจ.วันที่30เมษายน61.pdf (661 KB) 54
5 1 พ.ค. 2561 15:42:05 6.2นำเสนอสรุปสงกรานต์ 61.pdf (999 KB) 57
6 27 เม.ย. 2561 14:42:58 สรุปการขอย้าย5.1 สถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการ คปสจเมษายน.pdf (115 KB) 78
7 27 เม.ย. 2561 14:43:09 5.2ต้องการ 8 สายงาน 25 เมย 61 เพิ่มพยาบาล.pdf (87 KB) 54
8 27 เม.ย. 2561 14:44:18 6.1DCC โพธาราม 30 เม.ย 61.pdf (3822 KB) 60
9 30 เม.ย. 2561 09:58:57 6.2สตาฟ มี.ค.-17 เม.ย.61.pdf (222 KB) 50
10 1 พ.ค. 2561 15:39:33 7.5Presentation คปสจ 30 เม.ย. 61.pdf (329 KB) 80
11 27 เม.ย. 2561 14:44:33 7.1 ผลงานกลุ่มวัย เข้า คปสจ 30 เม.ย 61.pdf (335 KB) 45
12 30 เม.ย. 2561 09:36:28 7.2จดหมายข่าวเดือนเมษายน61.pdf (1018 KB) 53
13 30 เม.ย. 2561 09:37:43 7.3ผลการดำเนินงานยาเสพติด1ต.ค.-6เม.ย.61.pdf (104 KB) 41
14 30 เม.ย. 2561 09:38:18 7.4สรุปผลงาน NCD 26 เมย 61.pdf (429 KB) 55
15 27 เม.ย. 2561 16:25:36 7.6 TB30เมย61.pdf (186 KB) 44
16 27 เม.ย. 2561 16:25:55 7.6 วัณโรค30เมย61 (1).pdf (339 KB) 43
17 27 เม.ย. 2561 16:26:16 7.7แนบเอกสารประชุม คปสจ (วาระแจ้งให้ทราบ) ก.แพทย์แผนไทย เดือนเมษา.pdf (292 KB) 45
18 27 เม.ย. 2561 16:26:32 7.8สถานการณ์การเงินการคลัง Staff ( 30 เม.ย.61).pdf (92 KB) 43