ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

น.พ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง

นางปาจรีย์ อารีย์รบ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

นายไพรัช มโนสารโสภณ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายชวนนท์ อิ่มอาบ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

นายพิสุทธิ์ คงขำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225