กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 406-407

โครงสร้างงาน

1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- สตรีและเด็กปฐมวัย
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยทำงาน
- วัยผู้สูงอายุ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4. หน่วยแพทย์ พอสว. หน่วยแพทย์อื่นๆ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
5. งานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสายสวาท เด่นดวงใจ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มีแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางนาตยา ทรัพย์สุวรรณ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นางนงนุช จันทศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

น.ส.หัทยา อดิเรกลาภ

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานราชการ
 

น.ส.ฐิติรัตน์ ผ่านจังหาร

นักวิชาการสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110