กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 505 - 507

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
2.งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.งานนิเทศ และประเมินผล
4.งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ
5.งานนโยบายและโครงการพิเศษ เช่น โครงการพระราชดำริ
สมัชชาสุขภาพ งานกระจายอำนาจ ฯลฯ
6. การบริหารงบประมาณ
7. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางนิศาชล ศรีหริ่ง

หัวหน้ากลุ่มงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

น.ส.รสสุคนธ์ บำรุงพันธ์

เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
 

น.ส.อุทุมพร ปลื้มทับสาย

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ชำนาญงาน
 

นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ
 

น.ส.สุพจนีย์ สะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานราชการ
 

น.ส.ณฐพร ทองรอด

นวก.สาธารณสุข พนักงานราชการ
 

นายณัฐกิจ คงเดช

พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

น.ส.อัญชลี พ่วงศรีรักษา

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 

นายสัณหวัช ชมภูนิช

นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรารถนา ทองคงอ่วม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.อรวลัญช์ ศรีพิบูลย์

ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110