กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 315-317

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานสถานบริการ
2 งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
3.งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริหาร
4.งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
5.งานพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม
6.งานพัฒนาวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุข

นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นางอัญนิกา งามเจริญ

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางชฎาภรณ์ บุตรบุรี

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางจิตรฎายิน เอี่ยมอุ้ย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นายสมเกียรติ โค้วไล้

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นางสุรีย์มาศ คำพุฒ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 

นายภาคิณัย เอี่ยมอุดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว
 

นายนภัสถ์ ชื่นเชื่อม

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.สุธนา สว่างศิฃป์

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225