กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 5

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 510-511

โครงสร้างงาน

1. งานบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ
2. งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
3. งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
4. งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน
5. งานบริหารการชดเชย และตรวจสอบเวชระเบียน
6. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ

นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสมจิตร ธนกุลนันท์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นายอภิชาติ ช่วยรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ
 

น.ส.อนุสรา ทัดมาลา

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

น.ส.ปัจพร กวางทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110