กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 312-314

โครงสร้างงาน

1. งานวางแผนกำลังคน
2. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
4. ทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. งานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคล และผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผล การปฏบัติราชการ
7. งานเงินเดือน

นายเฉลิม ลภัสบุญทวี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางปวริศา ซื่อตรง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.จินตวาณี พานิช

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 

นางพรทิพย์ บุตรดาวงค์

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสมจิตร มลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 

น.ส.เจนจิรา จุลแสน

นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
 

น.ส.ลลดา ลาภอุดมเลิศ

นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
 

นายฐิตินันท์ ทองคำ

นักทรัพยากรบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.ณัฐรดา เมฆสงค์

นักทรัพยากรบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.จารุวรรณ ศิริบุญมา

นักทรัพยากรบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110