กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานนิติการ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 208-209

โครงสร้างงาน

1. การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
2. งานนิติกรรมและสัญญา
3. การดำเนินการทางวินัย
4. การบังคับใช้กฎหมาย
5. การดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง
6. งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
7. งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
8. การเผยแพร่ให้ความรู้
9. งานศุนย์ดำรงค์ธรรม

นายเสริมศักดิ์ นาคเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร
นิติกร ชำนาญการพิเศษ

นายสาโรจน์ อินทรชาติ

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นิติกร ปฏิบัติการ

น.ส.พัทธวรรณ ถิระวารินทร์ยุทธ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 

นายกัมปนาท แก้วคง

นิติกร พนักงานราชการ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110