กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 201-202

โครงสร้างงาน

1.งานพัฒนากลยุทธด้านทันตสาธารณสุข
2.งานจัดระบบทันตสุขภาพระดับจังหวัด
3.งานสนับสนุนบริการในหน่วยบริการทุกระดับ
4.งานส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
5.งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุข

นายชัยรัตน์ ศรีสวรรค์

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

น.ส.วชิรญาณ์ กำแพงแก้ว

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
 

น.ส.ณิรดา เอกอธิโชติ

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
 

ท.ญ.สิริโสภา จิตราทร

ทันตแแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
 

นางชื่นจิต เผือกหอม

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นางกิตติมา เจริญสกุลมณีเกิด

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นางวชิราภรณ์ หานุภาพ

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 

น.ส.วรรณนิศา กล้าหาญ

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 

นางสุจิตรา สวัสดิ์รักษา

นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110