กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อาคารใหม่) ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ 032-326268-71 ต่อ 408-410

โครงสร้างงาน

1. งานควบคุมโรคติตต่อทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปัญหา
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
4. งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
5. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคติดต่อ

นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

นายอัครวุฒิ ศุภอักษร

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางลิสา ร้อยกรอง

รองหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 2
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายทณาศักดิ์ ปั้นทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 

นางจิดาภา ฉัตรนุ่มดี

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
 

นางเพียงพิศ สวัสดี

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 

นางรุ่งนภา แคล้วเครือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นายสิทธิศักดิ์ คำนุ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
 

นายทรงวุฒิ บุญงาม

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
 

นายวิศนุกรณ์ บางตุ้ม

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
 

น.ส.มนันยา ทองลิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ
 

น.ส.อรประภา แดงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110