รง.504

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504)
ข้อมูลประจำปี
ลำดับ ชื่อกลุ่มโรค ชื่อกลุ่มโรค (ENG) รหัสโรค จำนวน
(คน)
จำนวน
(ครั้ง)