สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ 5-6 รพ.สต.บ้านไร่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ 5-6 รพ.สต.พงสวาย การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 สสอ.บ้านคา การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ5-6 สสอ.จอมบึง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างบ้านพักฯ5-6 รพ.สต.บ้านไร่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

24 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ประกันตน จังหวัดราชบุรี ปี 2563 (ประกัน)
23 ก.พ. 63 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่PM ระดับอำเภอ วันที่ 24 กพ.63 (ส่งเสริม)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูลงานอนามัยวัยเรียนในระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรม Vision 2020 และระบบการส่งต่อ (ส่งเสริม)
22 ก.พ. 63 เอกสารประกอบการประชุม Pm วัยเรียน วัยรุ่น (ส่งเสริม)
19 ก.พ. 63 banner วิวาห์สร้างชาติ (ยุทธฯ)
13 ก.พ. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดยาเสพติดครั้งที่ 4/2563 (NCD)
13 ก.พ. 63 วิธีทำหน้ากากผ้า (คร)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 (ยุทธฯ)
เอกสาร คปสจ. (รองฯ)
07 ก.พ. 63 ประชุมโครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2563 ( 7 ม.ค.63) (คร)
06 ก.พ. 63 แนวทางการดำเนินงาน อสม./ผู้นำชุมชนค้นหาผู้ที่เดินทางกลับจาดพื้นที่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (คร)
14 ก.พ. 63 ผัง ICS หน่วยงานต่างๆ จังหวัดราชบุรี (SP&EMS)
07 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) (ส่งเสริม)
30 ม.ค. 63 ขั้นตอนและวิธีการเสนอให้รับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ (แพทย์แผนไทย)
07 ก.พ. 63 เอกสารการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ยุทธฯ)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี