สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ประกาศรับสมัครพยาบาล ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 รับสมัครตำแหน่งพนักง​านราชการ 4 ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 ประกาศขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก อำเภอสวนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

16 ส.ค. 61 ภาพรับเกียติบัตรการอบรม Cousellimg (ส่งเสริม)
06 ส.ค. 61 สปอตวิทยุโรคไขเลือดออก (คร)
01 ส.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)
31 ก.ค. 61 กำหนดการโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผรไทย (แพทย์แผนไทย)
26 ก.ค. 61 อบรมให้คำปรึกษาวันที่ 3 (ส่งเสริม)
23 ก.ค. 61 อบรมให้คำปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ 24 กค.61 (ส่งเสริม)
19 ก.ค. 61 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
17 ก.ค. 61 ฟอร์ม รายงานผลการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ (ยุทธฯ)
18 ก.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561 (ยุทธฯ)
16 ก.ค. 61 การกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายในแผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562) (ยุทธฯ)
11 ก.ค. 61 ประชุม pm วัยเรียนวัยรุ่น (ส่งเสริม)
06 ก.ค. 61 เอกสารประกอบการอบรม Palliative care for CKD ปี2561 (SP)
05 ก.ค. 61 ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
28 มิ.ย. 61 เอกสารประกอบการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ยุทธฯ)
15 มิ.ย. 61 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ยุทธฯ)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี