สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. 2 แห่ง ครั้งที่ 2 e-bidding การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 รับโอนข้าราชการไป กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลบ้านคา ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 สรุปคะแนนประเมินผล สสอ.ปี 2560 เพื่อประกอบ PMQA ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)