ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

05 พ.ค. 64 เกณฑ์การประเมินตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สุงอายุคณภาพด้านสุขภาพ ปี 2564 (ส่งเสริม)
28 เม.ย. 64 QRcode สื่อให้ความรู้คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับโควิด – 19 (แพทย์แผนไทย)
12 พ.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 (ยุทธฯ)
21 เม.ย. 64 แนวทางการจัดทำโครงการและแบบฟอร์มการเสนอโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) ตามระเบียบเงินบำรุง (ส่งเสริม)
21 เม.ย. 64 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยุทธฯ)
20 เม.ย. 64 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 (ยุทธฯ)
20 เม.ย. 64 การโอนขายบิล ตามระเบียบ คกก ว่าด้วยการพัสดุ (แพทย์แผนไทย)
14 เม.ย. 64 ประชุมเปิดศูนย์ EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 53/2564 ในวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Conference (ยุทธฯ)
05 พ.ค. 64 การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) (ส่งเสริม)
01 เม.ย. 64 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวัยรุ่น (ส่งเสริม)
31 มี.ค. 64 การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต (ส่งเสริม)
30 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (SP&EMS)
25 มี.ค. 64 กำหนดการประชุมระบบข้อมูลแพทย์แผนไทยฯ 25 มี.ค. 64 (แพทย์แผนไทย)
25 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นวิทยากรวัยรุ่น (ส่งเสริม)
25 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุม ระบบข้อมูลฯ วิทยกรจาก สปสช. เขต 5 ราชบุรี 25 - 26 มี.ค. 64 (แพทย์แผนไทย)
24 มี.ค. 64 เอกสารความรู้เกี่ยวกับกัญชา (แพทย์แผนไทย)
25 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาออร์โธปิดิกส์ (SP&EMS)
25 มี.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาจักษุ (SP&EMS)
26 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน Health Literate School เพื่อหนูสุขภาพดี (ส่งเสริม)
18 มี.ค. 64 โรงพยาบาลทางเลือก (SP&EMS)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
ดูเพิ่มเติม และตรวจสอบรหัส

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี