สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำเดือน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมิน(อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.บางแพ ที่ว่าง ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 การทำเล่มคำรับรองรอบตัวชี้วัดรอบ 2 ปี 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อวช.) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 ตัวอย่างแบบฟอร์มการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานรับการประเมินฯ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
9 คำสั่งและแผนการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสสจ.ราชบุรี ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
10 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางป้องกัน ปีงบประมาณ61 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

15 มิ.ย. 61 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ยุทธฯ)
11 มิ.ย. 61 แบบรายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าว (ประกัน)
11 มิ.ย. 61 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
05 มิ.ย. 61 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น Free wifi (ยุทธฯ)
05 มิ.ย. 61 แนวทางการดูแลผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน (SP)
21 พ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561 (ยุทธฯ)
04 พ.ค. 61 บัญชีรายชื่อผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ประเภท หมอพื้นบ้าน (แพทย์แผนไทย)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มอื่นที่อาจเกี่ยวข้องเพื่อขอ EC (พัฒนาฯ)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มผู้วิจัยจัดทำเพิ่อยื่นขอ EC (พัฒนาฯ)
25 เม.ย. 61 แบบฟอร์มของ จนท.-คกก. EC (พัฒนาฯ)
24 เม.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2561 (ยุทธฯ)
18 เม.ย. 61 แบบสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน-ฉ11-ฉ12เขต-5 (ยุทธฯ)
17 เม.ย. 61 การประเมิน รพ.สต.ติดดาว (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 การบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด (สปสช.) (แพทย์แผนไทย)
17 เม.ย. 61 ICD-10-TM (แพทย์แผนไทย)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี