ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

21 ต.ค. 63 ประโยชน์ของมะพร้าว (ยุทธฯ)
20 ต.ค. 63 ขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) และเปิดเผยข้อมูลดิจิตัลสาธารณะผ่าน Data.go (ยุทธฯ)
16 ต.ค. 63 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ การมอบนโยบาย การดำเนินงาน ปี 2564 (ยุทธฯ)
14 ต.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 11/2563 (NCD)
09 ต.ค. 63 การประชุมมะเร็งครั้งที่1/64 (NCD)
09 ต.ค. 63 ข้อมูลประชากร ณ 1 ก.ค. 2563 (ยุทธฯ)
07 ต.ค. 63 Template NCD ปี2564 (NCD)
09 ต.ค. 63 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 29 ก.ย.63 (ยุทธฯ)
28 ก.ย. 63 การประชุม ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 /2563 (ยุทธฯ)
25 ก.ย. 63 เอกสารประกอบรายงานประชุมราชการงานควบคุมโรคติดต่อ 2564 (คร)
25 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและการบริหารจัดการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2563 (ส่งเสริม)
21 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดราชบุรี ปี 2563 (ส่งเสริม)
17 ก.ย. 63 ประชุมพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่5/63 (SP&EMS)
16 ก.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม (15 ก.ย. 63) พัฒนาศักยภาบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ.ราชบุรี 2563 (แพทย์แผนไทย)
11 ก.ย. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 10/2563 (NCD)
02 ต.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 (ยุทธฯ)
10 ก.ย. 63 แนวทางบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกัน)
16 ต.ค. 63 แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ยุทธฯ)
31 ส.ค. 63 เอกสารประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ส่งเสริม)
26 ส.ค. 63 แนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะในช่วยโควิด-19 (SP&EMS)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี