สารประชาสัมพ้นธ์

ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

06 ส.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (คปสข.) วันที่ 6 ส.ค.2563 (ยุทธฯ)
07 ส.ค. 63 เอกสารประชุมงานคุ้มครองเขต5 7สค63 (คบส)
05 ส.ค. 63 ppt การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ยุทธฯ)
04 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" (ยุทธฯ)
04 ส.ค. 63 กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (ไวรัสโคโรนา 2019 ) (ยุทธฯ)
04 ส.ค. 63 ประชุมพิจารณาแผนคำขอเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 (ยุทธฯ)
29 ก.ค. 63 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดราชบุรี ปี 2564 (NCD)
31 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563 (ยุทธฯ)
23 ก.ค. 63 (แบบฟอร์มเปล่า) แบบสำรวจข้อมูลมอพื้นบ้าน จังหวัดราชบุรี (แพทย์แผนไทย)
23 ก.ค. 63 (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล) แบบสำรวจข้อมูลมอพื้นบ้าน จังหวัดราชบุรี (แพทย์แผนไทย)
31 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (ยุทธฯ)
17 ก.ค. 63 วาระการประชุม/สรุปการประชุม (SP&EMS)
16 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมงบค่าเสื่อม (16 ก.ค. 2563) (ยุทธฯ)
16 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ยุทธฯ)
10 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่1/2563 (NCD)
09 ก.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดครั้งที่ 8 ปี2563 (NCD)
09 ก.ค. 63 CPG For Neuro (SP&EMS)
03 ก.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และรับ – ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 (SP&EMS)
02 ก.ค. 63 เอกสารการสมัครประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2564 (NCD)
02 ก.ค. 63 รายงานประจำปี 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ยุทธฯ)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี