สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกาศการขึ้นบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมฟื้นฟูฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 สสอ.จอมบึง (ครั้งที่ 2) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพือบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

31 มี.ค. 63 แจ้งจัดสรรเงิน งบกลางCOVID-19 (ประกัน)
31 มี.ค. 63 สรุปรายงานการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 8 ปี 2563 (ยุทธฯ)
23 มี.ค. 63 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขครั้งที่ 2 (KPI Template 2563 แก้ไขครั้งที่ 2) (ยุทธฯ)
20 มี.ค. 63 เอกสาร Covid - 19 (คร)
31 มี.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 (ยุทธฯ)
18 มี.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระตุ้นพัฒนาการ ด้วยเครื่ องมือ TEDA4I และการสื่อสารเชิงบวก” (ส่งเสริม)
31 มี.ค. 63 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คบส)
12 มี.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดครั้งที่ 5/2563 (NCD)
13 มี.ค. 63 ประชุมผู้จัดการแผนสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ระดับอำเภอ/จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2563 (ส่งเสริม)
09 มี.ค. 63 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโปรแกรม DPACrb Ketogenic Diet (ยุทธฯ)
11 มี.ค. 63 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของ นบส.รุ่น 36 (ยุทธฯ)
05 มี.ค. 63 สรุปรายงานประชุม Morning Talk ครั้งที่ 6 ปี 2563 (ยุทธฯ)
05 มี.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อมูลสตรีและเด็กปฐมวัย (ส่งเสริม)
04 มี.ค. 63 แบบตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (คบส)
28 ก.พ. 63 ประชุมส่งต่อ 2563 (ยุทธฯ)

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี