สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุลุคคลเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนวก.สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.น้ำพุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่น ULV ติดรถยนต์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สสจ.ราชบุรี การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 6 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 รพ.สต.บ้านโป่งเจ็ด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

18 ธ.ค. 61 โครงการรณรงค์ลดบริโภคหวาน จังหวัดราชบุรี 2562 (ทันตฯ)
18 ธ.ค. 61 ประชุม SAT JIT 18 ธ.ค.61 (คร)
17 ธ.ค. 61 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายระดับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ยุทธฯ)
17 ธ.ค. 61 ประชุม SAT JIT 17 ธ.ค.61 (คร)
14 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมกาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ (SP)
13 ธ.ค. 61 ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) (ประกัน)
07 ธ.ค. 61 ประชุมจัดทำ MOU และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (ส่งเสริม)
06 ธ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก (SP)
04 ธ.ค. 61 BMSHOSxPStandard43Export_31102561 (ยุทธฯ)
04 ธ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (SP)
04 ธ.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุมสาขาไต (SP)
30 พ.ย. 61 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 (ยุทธฯ)
30 พ.ย. 61 บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (คบส)
29 พ.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (SP)
25 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 1/2562 (แพทย์แผนไทย)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี